FirExting® - schadevrije brandbestrijding

Toegevoegd op 04.11.2015  |  Email deze pagina

Omschrijving

Een sluitend totaalconcept betekent voor WAGNER de juiste keuze en verbinding van alle noodzakelijke brandbeveiligingstechnieken. Daarom moet naast een optimale branddetectie ook de optimale blustechniek worden ingezet: de gasblustechniek.

Opdat een brand kan ontstaan en het verder kan branden zijn brandstof, zuurstof en warmte-energie nodig. Als één van deze bestanddelen afwezig is, dooft de brand. De meeste blusprocedés berusten ofwel op het onttrekken van warmte-energie of zuurstof.

Kom in contact met de leverancier

Productdetails

Het brandt - wat valt er te doen?
Het doel van elke brandbestrijding is het minimaliseren van schaden aan personen en voorwerpen. Belangrijk daarbij is enerzijds een zo snel mogelijk nemen van geschikte brandbestrijdingsmaatregelen na de branddetectie. Anderzijds moet de gebruikte blustechniek zelf zo veel mogelijk schade vermijden.

Gevolgschade door water
Water bezit uitstekende bluseigenschappen dankzij de zeer hoge warmteopnamecapaciteit, die de nodige warmte-energie aan de brand onttrekt. Desalniettemin kunnen gebouwen en installaties door bluswater beschadigd raken. In zones met hoge eisen aan de beschikbaarheid of onvervangbare activa is water als blusmiddel niet geschikt.

Gasvormige blusmiddelen: schade- en recidu-vrij
Voor de beveiliging van belangrijke bedrijfsafdelingen vormt het blussen met gassen de optimale oplossing, omdat door het blusmiddel zelf geen bijkomende schade ontstaat. Het blussen laat geen resten na, zodat bijvoorbeeld technische installaties gebruiksklaar blijven en kostbare voorwerpen (kunst, documenten, films) bewaard blijven.

FirExting® gasblusinstallaties zijn door hun grote flexibiliteit vandaag wereldwijd al honderden malen succesvol geïnstalleerd. Daar waar door het gebruik van bluswater grote schade aan activa kan ontstaan, vormt de gasblustechniek als brandbeveiligingsoplossing een bijzonder zinvol alternatief.

  • recidu-vrij blussen
  • Beveiliging van ruimte, object en installatie zonder waterschade
  • Snelle herstart van processen na het blussen
  • Brandschade blijft beperkt tot het voor het blussen verantwoordelijke deel van de installatie
  • Blusgassen zijn elektrisch niet-geleidend, zodat
    a. geen gevaar voor personen bij elektrische installaties bestaat
    b. geen gevaar voor kortsluiting tijdens en na het blussen bestaat

Heb je interesse in dit product?

Wagner Nederland B.V. beantwoordt graag jouw vragen!