Logistiek herstelde vrij snel na eerste lockdown

Logistiekprofs op 27 mei 2021 | 3 minuten leestijd

Door corona zijn logistieke stromen in 2020 ontregeld geraakt. Na de eerste maanden was er echter snel sprake van herstel. Binnen de branche zijn er grote verschillen te zien: de binnenvaart, de eventlogistiek en de horecabevoorrading kenden een zwaar jaar, terwijl het goederenvervoer over de weg eind 2020 een behoorlijke winststijging noteerde. 

Dat valt te lezen in het SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021. Over heel 2020 daalde de omzet in de logistiek met 0,2 procent, terwijl het totale mkb (alle sectoren) een bescheiden groei liet zien. Het gewone resultaat voor belastingen kwam 5,9 procent hoger uit, terwijl het mkb als geheel een stijging van 9 procent rapporteerde. 

Dat verschil ten opzichte van het mkb-gemiddelde is niet uniek: kijkend naar de trend over meerdere jaren valt op dat de omzetstijgingen elk jaar lager zijn dan het mkb-gemiddelde en dat de winstpercentages fluctueren. In 2015 en 2018 noteerde de branche een bovengemiddelde winststijging, terwijl in andere jaren de winsttoename juist lager was dan het mkb-gemiddelde.

Binnenvaart blijft achter

De binnenvaart bleef wat omzet betreft in 2020 achter bij het gemiddelde. Naast de impact van corona, speelden ook de energietransiatie (minder vraag naar kolen) en de volumedaling als gevolg van het lage water een rol. De binnenvaart profiteerde wel van de bouwaanvoer en tankvaart. Het goederenvervoer over de weg liet afgelopen jaar het sterkste herstel zien. De omzet steeg licht, vooral de winst viel hoog uit. 

Financiën

De financiële positie van bedrijven is iets verbeterd, al blijft de sector ook hier achter op het mkb-gemiddelde. Het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen bedraagt 82 procent. Het rapport merkt op dat de verschillende binnnen de branche ook op dit vlak aanzienlijk zijn. 

De bedrijfskosten in de logistiek daalden per saldo met bijna 4 procent. Vooral de personeelskosten namen af (-3 procent), waar in de voorgaande jaren een behoorlijke stijging te zien was. Dit zou te verklaren zijn door de NOW-regeling, die op deze post in mindering is gebracht. Ook de loonkosten namen af met 4,1 procent. Bedrijven hoefden minder vaak een beroep te doen op de flexibele schil en minder vaak overuren te draaien. 

Springplank naar intensievere samenwerking

Voor de gehele branche geldt dat de prijsdruk ongekend hoog is, met minimale marges tot gevolg. Samenwerken en het optimaliseren zijn daarom ‘een must’. Het rapport haalt Bart Banning aan, sectoreconoom bij ABN Amro: “Ik heb het idee dat partijen in de keten door de coronacrisis veel meer aan elkaar waren overgeleverd, omdat ze allemaal tegelijk met dezelfde problematiek zaten. Laat dit een springplank zijn naar intensievere ketensamenwerking waarover men het al jaren heeft.” 

Gerelateerde artikelen