28.01.2015 | Branchenieuws

Kabinet brengt regeldruk logistiek omlaag

Het kabinet wil dat logistieke bedrijven binnen twee jaar minder met regeldruk te maken hebben. Dat schrijft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in de volgende brief aan de Tweede Kamer.

'Sectorscan logistiek

In juli 2012 hebben de minister van Economische Zaken en ik Actal gevraagd te adviseren over de mogelijkheden om de regeldruk in de logistieke sector te verminderen. Actal constateert in zijn advies drie hoofdknelpunten:

1. Het vervoermiddel – en niet het te vervoeren goed- staat centraal in de specifieke regelgeving voor de logistieke sector. Dit beperkt de flexibele inzet van vervoersmodaliteiten en de logistieke diensten die daarmee samenhangen.

'Ik ben een warm voorstander van een maximale flexibiliteit om verschillende modaliteiten te kunnen inzetten. Dit kan leiden tot een betere benutting van infrastructuur en van vervoermiddelen met positieve effecten op de bereikbaarheid en de (milieu)kosten.

Volgens Actal belemmeren de huidige wettelijke kaders de optimale inzet van verschillende modaliteiten (zogenaamd synchromodaal vervoer). Ik wijs er op dat de Nederlands wet- en regelgeving voor de logistieke sector veelal gebaseerd is op internationale verdragen of Europese regelgeving. Het Actal advies om de wetgevende kaders voor wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer te harmoniseren vraagt dus om de aanpassing van internationale verdragen/regels. Ik bekijk of ik aanpassing van internationale regelgeving kan bevorderen, samen met andere landen.'

2. De kwaliteit van toezicht voor de logistieke sector is onvoldoende door een versnipperde invulling en een vaak beperkte dienstverlening.

'Actal benadrukt het belang van een betere kwaliteit van het toezicht en de dienstverlening door de toezichthouders. Het doel van toezicht is en blijft om de maatschappelijke risico's zoveel mogelijk te beperken maar moet niet onnodig belastend zijn. Op de Toezichttop op 2 oktober 2014 heeft het Kabinet aangegeven graag in gesprek te gaan met het bedrijfsleven en Rijksinspecties om een aantal sectoren (waaronder de logistiek) door te lichten en het toezicht beter, slimmer en efficiënter te maken. Zoals aangekondigd in de Kabinetsbrief "Werken aan groei" van 16 september 2014 wordt onder meer toegewerkt naar één controlemoment om de efficiëntie van de logistieke keten te vergroten.'

3. De complexiteit van sectorspecifieke regelgeving is sterk toegenomen. In sommige gevallen is deze voor ondernemers niet meer begrijpelijk en daardoor niet naleefbaar.

'Actal doelt vooral op de complexiteit van de wet- en regelgeving op het gebied van de douane. Na jarenlange besprekingen is op 9 oktober 2013 bij verordening het nieuwe Europese Douanewetboek tot stand gekomen als compromis tussen de posities van de 28 EU lidstaten. Dit wetboek zal in 2016 in werking treden. Nederland heeft veel voorstellen gedaan tijdens de onderhandelingen om het Nederlandse bedrijfsleven tegemoet te komen. In het wetboek is met de gemeenschappelijke belangen van alle lidstaten rekening gehouden. Actal stelt dat de nadere uitwerking (in Europese gedelegeerde en uitvoeringshandelingen en nationale wet- en regelgeving) kans biedt om "uitgangspunten te wijzigen c.q. veel uitzonderingen overbodig te maken". Als deze ruimte er is zal Nederland daar zeker gebruik van maken, maar vooraf is duidelijk dat de ruimte beperkt is. De uitgangspunten en het grootste deel van de uitwerking liggen al in de basisverordening vast.'

Reactie belangenorganisaties
Verladersorganisatie EVO, exportvereniging Fenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN), expediteursvereniging FENEX, Air Cargo Netherlands (ACN) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) hebben positief op de plannen van Shultz van Haegen gereageerd. 'Verschillen van inzicht tussen de overheid en het bedrijfsleven leidden na constructief overleg tot vertrouwen om de regeldruk voor ondernemers merkbaar terug te dringen', schrijven zij. 'De partijen werken samen aan oplossingen voor maar liefst 22 knelpunten in de logistiek van het bedrijfsleven. De partijen werken bijvoorbeeld aan voorstellen voor een betere voorlichting over ingewikkelde regels, het harmoniseren van inspectietarieven in Europa en het verminderen van lokale regeldruk.' De organisaties verwachten snel concrete resultaten.


Redactie LogistiekProfs

Plaats een reactie (0)

Reageren